Hệ thống LMS - Hệ chính qui

Sinh viên lưu ý chọn đúng học kỳ của môn học mà mình đang học

Học kỳ 3 năm học 2019-2020
(Học kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 13/7/2020)
Học kỳ 2 năm học 2019-2020
(Học kỳ sẽ kết thúc vào ngày 19/7/2020)