Available courses

Mở đầu :
Học phần Nguyên lý Thống kê Kinh tế cung cấp cho Sinh viên các công cụ thống kê
thường sử dụng trong phân tích & suy diễn và dự báo.
GViên : GVC-ThS. Nguyễn Chính Thắng.
Đề cương (xem File định kèm)
Nội dung trọng yếu Sinh viên vần chú trọng trong quá trình học.
Qui định học tập được thảo luận trong ngày đầu nhập học.
Sinh viên cần chú ý truy cập và thảo luận trên diễn đàn LMS, Trang FaceBook của lớp và Email...
NCT
Môn học Thuế là một môn học được xây dựng cho sinh viên thuộc các chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán và Kinh tế - Luật.
Môn học này cung cấp cho cho sinh viên kiến thức và nền tảng lý luận về mối quan hệ và sự ảnh hưởng của các loại thuế đến hoạt động của doanh nghiệp. Môn học này sẽ bao quát các chủ đề sau: Tổng quan về thuế, sau đó đi sâu vào các loại thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bao gồm thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế sử dụng đất, thuế tài nguyên.
Ngoài ra, môn học còn cung cấp cho sinh viên thông tin về Luật Quản lý thuế và những định hướng cải cách thuế. Để có thể học tốt môn học này, sinh viên cần học qua và nắm vững các kiến thức cơ bản về tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, kinh tế vi mô và vĩ mô.
Môn học Thuế là một môn học được xây dựng cho sinh viên thuộc các chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán và Kinh tế - Luật.
Môn học này cung cấp cho cho sinh viên kiến thức và nền tảng lý luận về mối quan hệ và sự ảnh hưởng của các loại thuế đến hoạt động của doanh nghiệp. Môn học này sẽ bao quát các chủ đề sau: Tổng quan về thuế, sau đó đi sâu vào các loại thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bao gồm thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế sử dụng đất, thuế tài nguyên.
Ngoài ra, môn học còn cung cấp cho sinh viên thông tin về Luật Quản lý thuế và những định hướng cải cách thuế. Để có thể học tốt môn học này, sinh viên cần học qua và nắm vững các kiến thức cơ bản về tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, kinh tế vi mô và vĩ mô.
Môn Hóa học đại cương là môn cơ bản thuộc ngành học Công nghệ sinh học.
Môn học cung cấp và ôn tập cho sinh viên các kiến thực chung về hóa học làm cơ sở để học các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.
Mạng máy tính là môn học thuộc nhóm kiến thức ngành của chương trình đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về mạng máy tính